استاندار تهران: شیب کرونا در پایتخت رو به پایین است