سقف کارت اعتباری مرابحه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت