نامزد سابق ریاست‌ جمهوری آمریکا از نام خود گریزان است