نتوانستیم ذائقه موسیقیایی مخاطب را در داخل تامین کنیم