داروی ضد تهوع “زوفران” در کاهش ریسک مرگ های کرونایی موثر است