طالبان قوانین جدید برای رسانه‌های افغانستان وضع کرد